Forum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md

Yeni Başlık  Cevap Yaz
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md   
(gösterim sayısı: 5.971)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 21.12.2012- 00:19
Alıntı yaparak cevapla  


VERGİ UYGULAMALARI

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI *
Dönemi 01.01.2012
  1 )   Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) Binde 6,6
  2 )   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50 TL
  3 )   Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10 TL
  4 )   Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi 22,85 TL
  5 )   Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 22,85 TL
  6 )   Belediyelere/İl Özel İd. verilen beyannameler 17,00 TL
  7 )   SGK' ya verilen bildirgeler 17,00 TL
  8 )   Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 46,10 TL
  9 )   Bilançolar 26,65 TL
10)   Gelir Tablosu 12,95 TL
11)   İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti 12,95 TL
12)   Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden) Binde 1,65
Şirket Kuruluşlarında Uygulanacak Damga Vergisi Oranı
1 )     Anonim,Eshamlı Komandit ve Limited Şirket Mukavelenameleri       *
* 01.01.2004 tarihinden itibaren 5035 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldı


GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67)

MADDE AÇIKLAMA ORAN (%)
GVK 94/2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
2.a. GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif) dolayısıyla yapılan ödemelerden 17
2.b. Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına yapılan ödemelerden) 20
3 GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden 3
4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden 20
5.a. Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden 20
5.b. Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20
5.c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden   20
5.d. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20
6.a. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) 15
6.b. Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) 15
7 GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
7.a. Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 0
7.b. Diğerlerinden
ba. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 10
ii)   Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 7
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 3
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen   faizlerinden 0
bb. Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden 10
ii)   Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden 7
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden 3
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden 0
bc. (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için 10
8 Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15
9 75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15
10.a. Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 15
10.b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20
11 Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
11.a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
11.a.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 1
11.a.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 2
11.b. Diğer zirai mahsuller için,
11.b.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 2
11.b.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 4
11.c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
11.c.i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 2
11.c.ii Diğer hizmetler için 4
11.d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 0
12 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden 20
13 GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
13.a. GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2
13.b. Hurda mal alımları için 2
13.c. Diğer mal alımları için 5
13.d. Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için 10
14 GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar   dahil) 15
15.a. GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları), 15
15.b. GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları) 10
16.a. GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), 15
16.b. GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), 10
16.c. GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil))       5
GVK GEÇİCİ MD.68 31/12/2015 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden 20
GVK GEÇİCİ MD.72 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır
a Lig usulüne tabi spor dallarında;
1 En üst ligdekiler için 15
2 En üst altı ligdekiler için, 10
3 Diğer liglerdekiler için, 5
b Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 5
2012/3141 Sayılı BKK Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan hisse senetlerine ve hisse senedi endeklerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için 0
2012/3141 Sayılı BKK Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için 10


REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 19.06.2012'den itibaren      
Reeskont İşlemlerinde % 16
Avans İşlemlerinde % 16,50

BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -