Forum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Yeni Başlık  Cevap Yaz
TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI    
(gösterim sayısı: 2.295)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 16.12.2012- 19:20
Alıntı yaparak cevapla  


AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİÖZET
2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin
açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin açıklamalar.
1- Tutulacak Ticari Defterler (Şirketler)
Yeni TTK’na göre tutulacak ticari defterler ile tasdik zamanları Kanunun
64’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ticari defterler;
- Yevmiye Defteri,
- Defteri Kebir ve
- Envanter Defteri.
- Ortaklar Pay Defteri,
- Yönetim Kurulu Karar Defteri ve
- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
olarak belirlenmiştir.
2- Limited Şirketlerde “Müdürler Kurulu Karar Defteri” Tasdik
Ettirilecek Midir?:


Her ne kadar yeni TTK’nda tutulacak defterler arasında sadece “Yönetim
Kurulu Karar Defteri”nin sayılmış olması, Limited Şirketlerde de yönetim
kurulunun olmaması nedeniyle bu defterin limited şirketlerde tutulmaması
gerektiği düşünülse de, Limited Şirketlerde yönetim kurulunun karşılığı
organın “Müdürler Kurulu” olması nedeniyle, yönetim kurulu karar
defterinin limited şirketlerde de “Müdürler Kurulu Karar Defteri” olarak
tasdik ettirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 


3- İşletme Hesabı Defteri Tutulacak Mıdır?:TTK’nun 64’üncü maddesinde; her tacirin yukarıda belirtilen defterleri
tutması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, aynı Kanunun 64’üncü
maddesine 6335 sayılı Kanunla eklenen 5 numaralı bent ile; “Bu kanuna tabi
gerçek ve tüzel kişiler, 213 sayılı VUK’nun defter tutma ve kayıt
zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175’inci ve mükerrer 257’nci
maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak
zorundadır.” hükmü getirilmiştir.Bu nedenle VUK’nun defter tutmaya ilişkin düzenlemelerine göre
İşletme Esası Defteri tutabilecek olanların, bu esasa göre defter
tutabilecekleri görüşünde olduğumuzdan, bu mükelleflerin işletme
defteri tasdik ettirebilecekleri anlaşılmaktadır.Ancak bu konuda farklı görüşler de ileri sürülerek; defter tutma hadleri
konusunda Esnaf Odaları ile Ticaret Odalarına kayıtlı olma durumuna göre
yorumlar yapılmaktadır.Bilindiği üzere yeni TTK’nun 11/2’nci maddesinde; “ticari işletme ile esnaf
işletmesi arasındaki sınırın, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede
gösterileceği”, 6103 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle de Bakanlar Kurulu
tarafından yeni kararname çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan
düzenlemelerin geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle de Tacir ve Esnaf
ayrımı konusunda 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu kararına başvurulması
gerekmektedir. Sözkonusu kararnameye göre;a) Basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar
ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan
nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını
aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve
dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış
veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma

 
hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık
alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma
hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili
marifetiyle ticaret siciline aktarılması,b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve
bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve
bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici
sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,kararlaştırılmıştır.Dolayısıyla yukarıda belirtilen kararname hükmüne göre, Esnaf ve
Sanatkarlar Odasına kayıtlı mükellefler “Bilanço Esasına” göre defter
tutabilirken, Ticaret Odasına kayıtlı mükellefler de “İşletme Esasına” göre
defter tutabilmektedir.Sonuç itibariyle tutulacak defterlerin sınıfı, mükellefin kayıtlı olduğu
odaya göre değil; VUK’nun “Defter Tutma Bakımından Tüccarlar” başlıklı
bölümünde yapılan açıklamalara göre tayin edilmelidir.

4- Açılış Tasdiklerinin Yaptırılması:Yukarıda belirtilen defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış
onaylarının, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından
önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Dolayısıyla
01.01.2013 tarihinden itibaren kullanılacak ticari defterlerin en geç
31.12.2012 tarihine kadar açılış onaylarının notere yaptırılması
gerekmektedir.Ancak “Pay Defteri” ile “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri” yeterli
yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir. 


Diğer taraftan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün
yazısına göre; sadece ticari defterlerin 2013 yılına ait açılış onayları
sırasında Noterlerce sicil tasdiknamesi de aranmayacaktır.

5- Ara Tasdik Yaptırılabilecek Midir?:Bilindiği üzere yeni TTK’nda tutulacak defterlerin açılış tasdiklerinin
kullanıldığı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar
yaptırılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, ara tasdik konusunda
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.Diğer taraftan VUK.’nun 222’nci maddesinde “defterlerini ertesi yılda da
kullanmak isteyenlerin, Ocak ayı içinde tasdik yenilemesi”
yaptırabileceklerine ilişkin hüküm bulunmasına rağmen, yeni TTK’nun 64/5
maddesinde defter tasdik zamanları konusunda VUK hükümlerine
uyulacağına ilişkin atıf yapılmamıştır. Bu nedenle ara tasdik konusunda
tereddütler oluşmuştur.Dolayısıyla ara tasdik yaptırmak isteyenlerin, İç Ticaret Genel Müdürlüğü
yazısında, ticari defterlerin onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının
şekli ve esaslarına ilişkin Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
arasında müşterek genel tebliğ çalışması yapıldığı belirtildiğinden, ara tasdik
konusunda bu tebliğin yayınlanmasını beklemeleri uygun olacaktır.

6- Defter Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılması:Yeni TTK’nun 64/3’üncü maddesine göre “Yevmiye Defteri” ile “Yönetim
Kurulu Karar Defterinin” kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin
üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle
de 2012 yılında kullanılan “Yevmiye Defteri” ile “Yönetim / Müdürler
Kurulu Karar Defteri”nin Yasa’da bir değişiklik olmadığı takdirde 31 Mart
2013 tarihine kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. 


7- Ticari Defterlerin Tutulmasıyla İlgili Yaptırımlar:TTK’nun 562’nci maddesine göre bu Kanunun;a) 64’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ticari defterlere ilişkin
açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar,b) Ticari defterlerini Kanunun 65’inci maddesine uygun olarak tutmayanlar,dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ayrıca;a) TTK hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü
olunan ticari defterlerin Gümrük ve Ticari Bakanlığı denetim elemanlarına
istenmesine rağmen verilmemesi veya eksik verilmesi,b) Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu
Kanuna uygun saklanmaması hallerinde,sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılacaktır.Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tutulacak defterler ve notere
onay zamanları aşağıdaki tabloya dökülmüştür.Saygılarımızla... 


Tutulacak Ticari Defterler ve Notere Onay Zamanına İlişkin Tablo:Muhasebeyle İlgili
Olan Defterler

Kuruluşta Açılış

Onay Zamanı

Gelecek Yıllarda
Açılış Onay
Zamanı

Kapanış
Onay Zamanı

Yevmiye Defteri

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Faaliyet
döneminden
önceki ay sonuna
kadar

İzleyen
faaliyet
döneminin
üçüncü ayının
sonuna kadar

Defter-i Kebir

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Faaliyet
döneminden
önceki ay sonuna
kadar

Yok

Envanter Defteri

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Faaliyet
döneminden
önceki ay sonuna
kadar

Yok

Yönetim/Müdürler
Kurulu Karar
Defteri

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Faaliyet
döneminden
önceki ay sonuna
kadar

İzleyen
faaliyet
döneminin
üçüncü ayının
sonuna kadar

Ortaklar
Pay Defteri

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Yeterli yaprakları
bulunmak kaydıyla
izleyen faaliyet
dönemlerinde açılış
onayları yaptırılmaksızın

kullanılabilecektir

Yok 
Genel Kurul
Toplantı ve
Müzakere Defteri

Kuruluş sırasında veya
kullanılmaya başlamadan
önce

Yeterli yaprakları
bulunmak kaydıyla
izleyen faaliyet
dönemlerinde açılış
onayları
yaptırılmaksızın
kullanılabilecektir

Yok

BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -